Get Adobe Flash player

Articles

 Setting and Infrastructure

     การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน


 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (Nakhonsawan Campus)  

               ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ มีเนื้อที่ 1,665,600 ตารางเมตร  ด้านทิศตะวันตกติดภูเขา ด้านอื่น ๆ ล้อมล้อมไปด้วยพื้นที่ทำการเกษตร ไร่นา  ไร่อ้อย ไร่ข้าวฝ้าง พื้นที่ภายในวิทยาเขต ฯ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารหอพัก และพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งพื้นที่เก็บกักน้ำ ดังภาพด้านล่าง

                                                        

                                                    แสดงภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

 

          วิทยาเขตฯ มีนโยบายการออกแบบสร้างอาคารให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยอาคารของวิทยาเขต ฯ จะมีความสูงไม่เกินยอดไม้ หรือ เพียงแค่ 1-2ชั้นเท่านั้น  พื้นที่ส่วนใหญ่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารหอพัก โรงหาร รวมทั้งห้องน้ำ 

 

                                                          

                                                          แสดงลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของวิทยาเขต ฯ

 

        ขนาดของพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาเขต ฯ โดยแบ่งส่วนเป็นพื้นที่ ใช้สอย ต่างๆ คือ พื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้าง  พื้นที่ป่า  พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน ดังนี้

Campus Area ( m2) 1,665,600 100 %
Area of the Building 2,210 0.13
Forest Area 61,730 3.17
Area Covered by  Planted Vegetation 886,192 53.21
Non-Retention Area 66,210 3.98
 
 
พื้นที่อาคาร (Area of the Buildind) 2,210 ตารางเมตร 
         วิทยาเขต ฯ แบ่งโครงสร้าง ออกเป็น  4  หน่วยงาน คือโครงสร้างอำนวยการ  โครงสร้างวิชาการและหลักสูตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด และศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์
  •   โครงสร้างอำนวยการ (Office of Central Administration) เป็นอาคารคอนกรีตกึ่งไม้สูง  3 ชั้น ประกอบไปด้วย ห้องทำงาน 3 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง
       
 
 
โครงสร้างอำนวยการ(Office of Central Adminisstration)

 

  • โครงสร้างวิชาการและหลักสูตร (office of Acadamic Affairs) ประกอบด้วยอาคารสำนักงานด้านวิชาการ  ห้องสมุด  ห้องเรียน ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ผนังเป็นกระจก กว่า 50 % เพื่อลดการใช้แสงจากไฟฟ้า และใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพื่อให้การทำงาน การเรียนการสอนเป็นไปแบบผ่อนคลาย  ส่วนอาคารหอพัก เป็นกลุ่มอาคาร มีห้องทั้งหมดจำนวน 16 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยเป็นอาคารกลาง 2 ชั้นสำหรับทำกิจกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องโทรทัศน์สำหรับนักศึกษา

​              ห้องพักอาจารย์ (Staff Room)

 

              ห้องสมุด (Library)

​                                          

 

               

 

           อาคารหอพัก (Dormitory)

             

 

             ห้องเรียน (Study Room)

 

  • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม บึงบอระเพ็ด (Bung Boraphet Research and Training Center) มีที่ตั้งอยู่ 2 พื้นที่คือ ตั้งอยู่ที่บึงเสนาทเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องแลบปฏิบัติการ ห้องจัดอบรม และอีกที่เป็นสำนักงานประสานงาน เปป็นอาคารไม้ 1 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ที่ วิทยาเขต ฯ (เขาทอง)

 

  • ศูนย์การแพทย์ มหิดล นครสวรรค์ (Mahidol Medical Central) ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในเฟสแรกจะทำการเปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอก โดยมีกำหนดเปิดให้บริการ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งการก่อสร้างเสร็จกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (11/09/2014)

                                                


           

   การปลูกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต ฯ พิจารณาถึงประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะลดภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ที่กระทบต่ออาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพบวกกับการสร้างความพอเพียงในการใช้พลังงานด้วย และเป็นความได้เปรียบของพื้นที่ตั้ง ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ และธรรมชาติ ป่า และเขา

ห้องน้ำ