• อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์
  • ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
  • หอพักนักศึกษา
  • อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์
  • อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์
  • บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัย

  1. รับสมัครนักศึกษา
  2. ประกาศรับสมัครงาน
  3. ประกาศผลการรับสมัครงาน