ab cc1 1 achamp professor1

เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

อาจารย์ ดร. รัชนก ตินิกุล วิทยาเขตนครสวรรค์ คว้ารางวัลระดับประเทศ Leave a Nest Award TECHPLANTER 2016

มหิดลนครสวรรค์เข้ารับเข็มที่ระลึกและรับคัดเลือกร่วมจัดนิทรรศการฯ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยสวันต์ ตินิกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"รองศาสตราจารย์ " อาจารย์ประจำ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม มหิดลนครสวรรค์ (LCC-MUNA) ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Ethics in Business" โดย Professor JAMES HOOPES  Babson College Massachusetts USA  วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09:30 น.- 11:30 น. ณ ห้องเรียนกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  สำรองที่นั่่งโทร 0869004492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง 

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

โทร.088-2786883 โทรสาร 056-274366


Follow us

facebook