อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอพักนักศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอพักนักศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล
หอพักนักศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล