ขอเชิญเกษตรกรส่งข้าวอินทรีย์ประกวดข้าวอร่อย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในงาน มหกรรมชิมข้าว ภาคเหนือตอนล่าง 2
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ การประกอบการเชิงภูมินิเวศวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (รางวัลวัฒนคุณาธร) ประจำปี 2560
การประชุมทางวิชาการ
“การเตรียมความพร้อมเช้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” ครั้งที่ ๓
อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หอพักนักศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีข้อผิดพลาด
  • มีข้อผิดพลาด ฟีด นี้ไม่มี